Què feim a Nau Escola per fomentar la lectura?

Deixar temps i proporcionar espais.

El procés d’adquisició de la lectura és complex. Requereix que l’infant estigui cognitivament preparat i que hagi nascut en ell l’interès per desxifrar el codi del llenguatge escrit. Només així l’aprenentatge es donarà des del plaer i no des de l’obligació que sovint esdevé en rebuig.

Quan veiem els nostres alumnes entregats a la lectura de forma espontània ens reafirmem en què, per a nosaltres, no hi ha millor manera de fomentar-la.


¿Qué hacemos en Nau Escola para fomentar la lectura?

Dejar tiempo y proporcionar espacios.

El proceso de adquisición de la lectura es complejo. Requiere que el niño esté cognitivamente preparado y que haya nacido en él el interés por descifrar el código del lenguaje escrito. Sólo así el aprendizaje se dará desde el placer y no desde la obligación que a menudo se convierte en rechazo hacia la lectura.

Cuando vemos a nuestros alumnos entregados a la lectura de forma espontánea nos reafirmamos en que, para nosotros, no hay mejor manera de fomentarla.