METODOLOGIA

_

NAU és una escola basada en una metodologia activa, creativa, participativa, flexible… una metodologia que treballa el currículum oficial de manera vivencial, experimental, que propicia la investigació, treballant des de les pròpies equivocacions, creant conflictes cognitius per arribar als aprenentatges.

En aquest tipus de metodologia la figura del mestre és la d’un professional crític, actiu, capaç de fomentar discursos alternatius, d’identificar els interessos individuals i de grup, i d’acompanyar i estimular l'infant en la seva construcció de significats. Un mestre que estableix vincles, bàsics per crear la confiança i la seguretat necessàries per avançar en els seus aprenentatges.

UN DIA A DIA A INFANTIL

9.00 - 9.30 h
Entrada relaxada.

9.30 - 10.00 h
Assemblea d'inici.

10.00 - 11.00 h
Tallers / Activitat autònoma a ambients preparats.

11.00 - 12.00 h
Berenar i joc lliure als espais exteriors

12.00 - 13.00 h
Activitat autònoma enriquida amb propostes.

13.00 - 14.00 h
Assemblea de tancament i sortida relaxada

UN DIA A DIA A PRIMÀRIA

9.00 - 9.15 h
Entrada relaxada.

9.15 - 9.45 h
Assemblea d'inici.

9.45 - 10.45 h
Franja d'elements.

10.45 - 11.30 h
Berenar i joc lliure als espais exteriors

11.30 - 12.45 h
Tallers / Investigacions / Activitat autònoma.

12.45 - 13.30 h
Activitat autònoma
als ambients.

13.30 - 14.00 h
Assemblea de tancament i sortida

9.00 - 9.30 h
Entrada relaxada i assemblea d'inici.

9.30 - 10.45 h
Franja d'elements.

10.45 - 11.10 h
Berenar i joc lliure als espais exteriors

11.10 - 12.10 h
Monogràfics

12.10 - 13.10 h
Compromisos

13.30 - 14.30 h
Investigacions i projectes

14.30 - 15.00 h
Assemblea de tancament i sortida

UN DIA A DIA A SECUNDÀRIA

9.00 - 9.30 h
Entrada relaxada i assemblea d'inici.

9.30 - 10.45 h
Franja d'elements.

10.45 - 11.10 h
Berenar i joc lliure als espais exteriors

11.10 - 12.10 h
Monogràfics

12.10 - 13.10 h
Compromisos

13.30 - 14.30 h
Investigacions i projectes

14.30 - 15.00 h
Assemblea de tancament i sortida

PROPOSTES EDUCATIVES

Activitat autònoma als ambients preparats:
Els ambients són espais on els recursos didàctics s’organitzen, dissenyen i disposen de manera que estimulin experiències d’aprenentatge significatiu. Proposen activitats i dinàmiques on l’infant sigui el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge. Per tant propicia l’autonomia, la responsabilitat i la interacció amb els companys, amb qui poden crear aprenentatges compartits.

En l'activitat autònoma és l'infant qui decideix a què dedicar el seu temps i amb quin material interactuar. En aquestes estones els acompanyants observen l'activitat dels infants i poden intervenir presentant els materials, oferint-ne d'altres i donant a conèixer altres possibles manipulacions i combinacions.

Els ambients es revisen i avaluen constantment, de manera que són espais vius i dinàmics, que canvien a mesura que ho fan els nins i nines, els seus interessos i les seves necessitats.

Provocacions:
Les provocacions es donen durant el temps d’exploració autònoma, són materials col·locats de manera atractiva i diferent dins l’ambient convidant d’aquesta manera a fer-ho servir.

Propostes:
Les propostes són una activitat oberta i no dirigida per l’adult que convida als infants a manipular i experimentar amb els materials proposats.

Tallers:
Són propostes una mica més directives, on l’adult proposa l’activitat amb un objectiu i una durada determinada. Si bé l’adult pot anar reconduint el taller segons veu la reacció dels infants.

Els continguts d’aquests tallers es decideixen per 3 raons: l’adult detecta un interès o necessitat dels infants, l’adult pensa que els hi pot interessar o bé els infants la proposen directament.

Investigacions:
Són un sistema de treball per a adquirir habilitats per a la investigació (problematitzar, interrogar-se, planificar, cercar informació, organitzar i interpretar la informació, analitzar-la críticament, sintetitzar, aplicar i comunicar).

L’infant aborda l’objecte d’investigació no des d’una sola matèria i de manera segmentada, sinó d’una forma interdisciplinària. D’aquesta manera s’obté una visió globalitzada on els distints coneixements s’enllacen i es creen connexions amb les seves experiències i coneixements previs, tal com succeeix a la vida real.

Les recerques es treballen a partir de tercer de primària.